PRIVACYVERKLARING POSTZEGELVERENIGING “DE KANAALSTREEK”
In het kader van uw lidmaatschap van onze vereniging verzamelen wij een aantal persoonsgegevens en
aanvullende gegevens om u deel te kunnen laten nemen aan de activiteiten van de vereniging en om ons in staat te
stellen met u contact op te nemen.
Wij verzamelen de volgende gegevens:
naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, datum aanvang lidmaatschap,
bankrekeningnummer, verzamelgebied.
Deze gegevens worden beheerd door de secretaris/ledenadministrateur en voor diverse zaken door
andere leden van het bestuur voor de uitvoering van de diensten aan onze leden zoals, maar niet beperkt tot,
rondzendverkeer, veilingen en verzending clubblad.
Wij hebben als vereniging een collectief lidmaatschap op het Maandblad Filatelie.
De administratie van het Maandblad wordt gevoerd door Abonnementenland in Uitgeest.
Zij ontvangen naam adres en woonplaats gegevens ten behoeve van verzending van het Maandblad.
Met de uitgever van het Maandblad Filatelie, de Stichting Nederlandsch Maandblad voor Filatelie is een contract
gesloten. De Stichting heeft met Abonnementenland en de drukker van het blad een zg. verwerkersovereenkomst
gesloten waarmee uw privacy rechten worden gewaarborgd.
Uw gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld, anders dan diegenen waarmee wij als vereniging
een overeenkomst hebben gesloten ten behoeve van dienstverlening aan onze leden.
Uw rechten:
1) Recht op correctie: U kunt ons vragen om uw persoonsgegevens te corrigeren. Wij doen redelijke
inspanningen om persoonsgegevens die in ons bezit of beheer zijn nauwkeurig, compleet, actueel en relevant
te houden op basis van de meest recente informatie die beschikbaar is voor ons.
2) Recht van toegang: U mag van ons informatie vragen betreffende persoonsgegevens die we van u hebben,
inclusief informatie over welke categorieën persoonsgegevens we in ons bezit of beheer hebben, waarvoor ze
worden gebruikt, waar we ze hebben verzameld. U mag ons gratis een kopie vragen van persoonsgegevens die
we van u hebben.
3) Recht om gegevens te laten wissen: We kunnen uw persoonsgegevens wissen op uw verzoek, wanneer de
persoonsgegevens niet langer noodzakelijk zijn in verband met de doeleinden waarvoor ze waren verzameld
of verwerkt.
4) Recht om bezwaar te maken: U mag te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw
persoonsgegevens als gevolg van uw specifieke situatie. Recht om een klacht in te dienen: In het geval van
een vermeende inbreuk of toepasselijke privacywetgeving kunt u een klacht indienen bij de toezichthoudende
autoriteit op het gebied van gegevensbescherming in het land waar u woont of waar de vermeende inbreuk
plaatsvond. Uitoefenen van uw juridische rechten: Om uw juridische rechten te kunnen uitoefenen, neemt u
schriftelijk of elektronisch contact op per brief of e-mail: Platanenhage 14, 9501 SZ Stadskanaal of
pzv-dekanaalstreek@outlook.com
5) Bewaren van uw persoonsgegevens. Over het algemeen zullen we de persoonsgegevens die we van u hebben
verzameld, wissen als ze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze oorspronkelijk zijn verzameld.
6) Wij behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken te allen tijde onze privacy praktijken, alsook onze
privacyverklaring te wijzigen en bij te werken. Om deze reden moedigen wij u aan deze privacyverklaring
regelmatig te raadplegen. Deze privacyverklaring is actueel op de datum van de ‘laatste herziening’ onder aan
deze pagina. We zullen uw persoonsgegevens behandelen op een manier die overeenstemt met de
privacyverklaring waaronder ze zijn verzameld, tenzij we uw toestemming hebben om ze anders te
behandelen.
Opgemaakt 25 mei 2018.

REGLEMENT NALATENSCHAPPEN VAN
Postzegelvereniging „De Kanaalstreek“
Vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering van 19 februari 2019.
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40038819
Doel reglement
Bij het overlijden van een van de leden biedt de vereniging op verzoek van de nabestaanden haar advies aan over het
schatten van de waarde en eventuele verkoop van een verzameling postzegels of ansichtkaarten.
Omdat de verzameling een bepaalde geldwaarde heeft is het noodzakelijk dat de service correct en controleerbaar wordt
uitgevoerd. Om dat laatste te waarborgen is dit reglement opgesteld. Hierin staat het uitvoeringsproces en de stappen
beschreven.
Artikel 1
1. Postzegelvereniging „De Kanaalstreek“ gevestigd te Stadskanaal kent een Commissie Nalatenschappen.
2. Erfgenamen van een overleden lid kunnen een beroep doen op deze commissie voor advies inzake het beheer of de
liquidatie van de verzameling(en) van het overledenlid.
Artikel 2
1. De Commissie Nalatenschappen bestaat uit ten minste drie leden, waarvan twee benoemd door de Algemene
Ledenvergadering voor een termijn van 3 jaar alsmede ten minste één bestuurslid.
2. De werkzaamheden van de Commissie Nalatenschappen omvatten in iedergeval:
a. het geven van een indicatie omtrent de verkoopwaarde van de vermelde verzamelingen of onderdelen
daarvan;
b. het geven van advies over een eventuele splitsing of samenvoeging van de verzameling(en) of
onderdelen daarvan;
c. het geven van advies over de wijze waarop een verzameling te gelde kan worden gemaakt
d. de werkzaamheden worden verricht onder toezicht (van een vertegenwoordiger) van de nabestaanden
en blijven te allen tijde onder hun beheer.
3. Bij het verrichten van de werkzaamheden genoemd in dit artikel, alsmede bij het overleg tussen de Commissie
Nalatenschappen en de erfgenamen of hun gevolmachtigde(n), moeten steeds ten minste twee leden van de
commissie aanwezig zijn.
4. De Commissie Nalatenschappen kan bij het uitvoeren van de werkzaamheden een beroep doen op de deskundigheid
van anderen.
5. De commissie zal een schriftelijk verslag maken van het gegeven advies, dat aan de nabestaanden wordt verstrekt,
met een kopie aan de secretaris van de vereniging.
6. De commissieleden kunnen geen aanspraak maken op enige vergoeding voor de door hen verrichte werkzaamheden.
7. De commissie kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor te lage gerealiseerde opbrengsten.
Artikel 3
1. De Commissie Nalatenschappen, alsmede de in art. 2 lid 4 genoemde deskundigen en overige bestuursleden hebben
over de haar tijdens haar werkzaamheden bekend geworden bijzonderheden een geheimhoudingsplicht tegenover
derden.
2. Leden van de Commissie Nalatenschappen mogen geen onderhandse aankopen doen uit verzameling(en) waarvoor
zij enige werkzaamheid als commissielid hebben verricht.
Artikel 4
Dit reglement Nalatenschappen zal aan de leden van de vereniging wordenverstrekt en is beschikbaar via de website.
Artikel 5
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, alsmede over geschillen inzake het bepaalde in dit reglement, beslist het
bestuur.
Vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering dd. 19 februari 2019.